Datexnet - Polityka danych osobowych

Zgodnie z Rozporz±dzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych - informujemy że nasz serwis internetowy został dostosowany aby spełnić w/w obowi±zki. Od teraz Twoje dane s± jeszcze bardziej zabezpieczone i masz nad nimi pełn± kontrolę. Więcej o tym w Polityka danych osobowych. DatexNet.pl - to dostęp do internetu radiowego bez limitu, telefonia VOIP, monitoring, telewizja, alarmy i serwis komputerowy.

Adres korespondencyjny

DatexNet mae logo Waldemar Stawski
ul. Kilińskiego 14,
24-170 Kurów


Biuro: Tel/Fax ,
Dział techniczny.


Pon-Pi±t. 9.00 - 17.00 ; Sob: 10.00 - 14.00

Nr. konta bankowego

wBOK

Otwiera się w nowym oknie

Oferty promocyjne

DatexNet & Facebook


Koszty sprzętu aktywacji instalacji od 1,23zł

Witamy na stronie firmy DatexNet


Internet szerokopasmowy, telefonia VOIP - Kurów

Nasza firma zajmuje się sprzedaż± usług telekomunikacyjnych i dostępu do bezprzewodowego szerokopasmowego internetu ,
jak również serwisem i montażem sprzętu elektronicznego RTV i AGD.

Oferujemy:

 • Dostęp do szerokopasmowego internetu bezprzewodowego,
 • Telefonię VOIP,
 • Montaż i projektowanie okablowania strukturalnego lub pojedyńczych jego składników takich jak (SSWiN).
 • Systemy sygnalizacji Włamania i Napadu, (CCTV)
 • Systemy monitoringu przemysłowego,
 • Instalacje zbiorcze Radiowo Telewizyjne (AZART) Analogowa,
 • Sieci: komputerowe , telefoniczne,
 • Serwis komputerowy,
 • Instalacje videomofonowe-interkomowe, elektryczne i sterowania ogrzewaniem oraz roletami i innym sprzętem AGD.

  Nivo Slider Demo

  Naszymi klientami s± firmy oraz osoby indywidualne.

  Zachęcamy osoby zainteresowane polepszeniem parametrów transmisji swojego łącza do kontaktu z nami w celu wymiany sprzętu na nowszy.
  Zapewniamy korzystne rabaty i pomoc  techniczną w doborze odpowiednich urządzeń dla stałych klientów.


  Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia abonamentu. Jeśli Abonent nie zapłaci abonamentu w terminie jego  łącze do sieci może zostać zablokowane , aż do momentu uregulowania zaległości. Za okres blokady Operator nalicza opłaty abonamentowe w pełnej wysokości. Jeżeli zaległość przekracza wysokość należności za dwa okresy obrachunkowe Operator może rozwiązać Umowę Abonencką  i na stałe odłączyć Abonenta od sieci.

  UWAGA!!!
  Odłącz zasilanie podczas burzy! Koszty naprawy lub wymiany urządzeń do transmisji internetu w przypadku uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub skokami napięcia  ponosi abonent.

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DatexNet Waldemar Stawski
  24-170 Kurów ul. Kilińskiego 14
  Tel. 600 23 23 55 , 81 88 08 020

  DATExNET.pl    Copyright ©2013 krupapiotr.pl
  ">
  Datexnet - Polityka danych osobowych
  Zgodnie z Rozporz±dzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych - informujemy że nasz serwis internetowy został dostosowany aby spełnić w/w obowi±zki. Od teraz Twoje dane s± jeszcze bardziej zabezpieczone i masz nad nimi pełn± kontrolę. Więcej o tym w Polityka danych osobowych. DatexNet.pl - to dostęp do internetu radiowego bez limitu, telefonia VOIP, monitoring, telewizja, alarmy i serwis komputerowy.

  Adres korespondencyjny

  DatexNet mae logo Waldemar Stawski
  ul. Kilińskiego 14,
  24-170 Kurów


  Biuro: Tel/Fax ,
  Dział techniczny.


  Pon-Pi±t. 9.00 - 17.00 ; Sob: 10.00 - 14.00

  Nr. konta bankowego

  wBOK

  Otwiera się w nowym oknie

  Oferty promocyjne

  DatexNet & Facebook

  POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

  DEFINICJE

  DatexNet Waldemar Stawski - firma z siedzib± w Kurowie (24-170) , wpisana do Centralnej Ewidencji Działalno¶ci Gospodarczej.
  Dane Osobowe - wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden b±dĽ kilka szczególnych czynników okre¶laj±cych tożsamo¶ć osoby fizycznej, w tym nr IP urz±dzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za po¶rednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  Serwis - Serwis internetowy udostępniany przez DatexNet Waldemar Stawski pod aktualnym adresem http://datexnet.pl oraz pod adresami będ±cymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będ±cym jego uzupełnieniem lub kontynuacj± i każdym tym, który go zast±pi.
  Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzaj±ca Serwis lub korzystaj±ca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalno¶ci udostępnianych w Serwisie.
  RODO - Rozporz±dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Profil - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarz±dza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatno¶ci.
  Polityka danych osobowych - niniejsza Polityka danych osobowych RODO.
  Regulamin - regulamin Serwisu.

  §1. ADMINISTRATOR

  3.1 Administratorem (ADO) danych osobowych udostępnionych przez państwa na stronie datexnet.pl jest p. Waldemar Stawski.
  3.2
  Pan Waldemar Stawski reprezentuje firmę DatexNet jedynego użytkownika państwa danych osobowych.
  3.3  Administrator (ADO) wykonuje powierzone mu czynno¶ci, w tym bezpieczeństwo i zarz±dzanie danymi osobowymi.
  3.4 Żadne dane osobowe nie s± udostępniane innych firmom.

   

  §2. DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  2.1 Podaj±c dane osobowe, wyraziłe¶ dobrowoln± zgodę na ich przetwarzanie w celach i zakresie zgodnym z ich udostępnieniem.
  2.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i możesz j± w każdym momencie wycofać.
  2.3 
  Podaj±c dane osobowe o¶wiadczasz że s± one prawdziwe, a Ty jeste¶ ich wła¶cicielem.
  2.4 Zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

   

  §3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  3.1 W przypadku posiadania konta w serwisie, możesz zmieniać swoje dane w profilu użytkownika.
  3.2
  Możesz usun±ć wszystkie swoje dane przez kontakt z nami.(w nowym oknie)
  3.3 Możesz również zamówić raport o przetwarzanych danych i przypisanym im tre¶ciom przez kontakt mailowy.

   

  §4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podstaw± prawn± przetwarzania jest tu niezbędno¶ć przetwarzania do wykonania umowy o ¶wiadczenie usług, oraz interes serwisu polegaj±cy na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za po¶rednictwem strony internetowej, oraz doskonalenie działania jego funkcjonalno¶ci.

  4.1 Możliwo¶ć udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailow±.
  4.2 Możliwo¶ć dokonania wyceny inwestycji przedstawionej do opracowania.
  4.3 Zabezpieczenie poufnych danych i konfiguracji serwisu.
  4.4 Wystawienia faktury za usługę.

   

  §5. GDZIE ZOSTANIESZ POPROSZONY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Na chwilę obecn± strona nie posiada formularzy z podaniem danych osobowych

     

  §6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  • Nad bezpieczeństwem danych czuwa administrator oraz zaawansowany algorytm, który w momencie próby włamania blokuje dostęp.
  • Twoje dane nie będę udostępniane innym firmom - będ± przetwarzane jedynie przez nas wewnętrznie.
  •  Dane osobowe s± przechowywane wył±cznie do momentu koniecznego przechowywania. Po tym czasie s± usuwane.
  • W przypadku kiedy administrator stwierdzi naruszenie danych podejmie stosowne działania w tym zgłoszenie do organów ¶cigania oraz do prezesa UODO (PUODO). Ponadto zastan± podjęte działania maj±ce na celu uszczelnienie systemu. 
   

  §7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umie¶ciłe¶ na swoim Profilu w momencie rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego ¶wiadczenia usług okre¶lonych w Regulaminie, jak i w celu poprawnego działania serwisu. Je¶li usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nast±pi ich anonimizacja.

   

  §8. ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

  Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji wła¶ciwym organom b±dĽ osobom trzecim, które zgłosz± ż±danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni± podstawę prawn± oraz zgodnie z przepisami obowi±zuj±cego prawa.

  §9. INFORMACJA KONTAKTOWA

  W przypadku wszelkich w±tpliwo¶ci, pytań i sugestii dotycz±cych polityki danych osobowych, jeste¶my do państwa dyspozycji. Kontakt z nami podany w zakładce "Kontakt".

  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DatexNet Waldemar Stawski
  24-170 Kurów ul. Kilińskiego 14
  Tel. 600 23 23 55 , 81 88 08 020

  DATExNET.pl    Copyright ©2013 krupapiotr.pl